Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Bergermann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-104) przy ul. Łaciarskiej 4.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami za pomocą adresu email: dpo@bergermann.pl, lub pisemnie pod adres: Bergermann sp. z o.o. ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław z dopiskiem „Dane osobowe”

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zarekomendowania ich naszym klientom do zatrudnienia oraz w celu związanym z prowadzeniem legalizacji pobytu i pracy pracowników z zagranicy.

Obszarem naszej działalności jest rekrutacja – łączenie właściwych Kandydatów z właściwymi stanowiskami. Poniżej wymieniliśmy różne sposoby wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych osobowych do tego celu, gdy jest to stosowne i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami.

Zwróć uwagę, że lista ta nie jest wyczerpująca:

– gromadzenie Twoich danych od Ciebie i z innych źródeł, na przykład LinkedIn;
– przechowywanie (i aktualizowanie w razie konieczności) Twoich danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z rekrutacją;
– świadczenie naszych usług rekrutacyjnych i usprawnienie procesu rekrutacji;
– ocena danych na Twój temat pod kątem miejsc pracy, które według nas mogą być dla Ciebie odpowiednie;
– przesyłanie Twoich informacji Klientom w celu aplikowania na stanowiska lub oceny Twoich kwalifikacji;
– umożliwienie Ci złożenia swojego CV, aplikowania na stanowiska przez Internet lub zapisania się na subskrypcję powiadomień o ogłoszeniach, które według nas mogą Cię zainteresować;

Przetwarzamy dane osobowe w powyższych celach:
– opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo
– ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś (np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo
– ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Bergermann sp. z o.o.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i, jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

Jednocześnie dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Jak korzystamy z Twoich danych?

Analizujemy profile kandydatów w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację dla naszych klientów. Korzystamy z danych osobowych kandydatów także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnych etc.
Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług: informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o sobie, a także, pod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów klientom.

Realizujemy obowiązki związane z obsługą zatrudnienia pracowników stałych oraz legalizacji pobytu i pracy pracowników z zagranicy.

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatach. Przykładowo, jeśli poprosimy kandydata o udzielenie zgody na wykorzystywanie informacji o sobie, będziemy przechowywać tę zgodę, aby wykazać spełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane?

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa. Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez lat 5. Informacje o kandydacie (imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane o kontaktach z nami, etc.) są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.
Kandydat, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy lub datę urodzenia) pozwalające nam na identyfikację jego rekordu w bazie danych.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe:
Klientom – oferujemy naszym klientom usługi z zakresu zatrudniania i obsługi administracyjnej pracowników, w tym usługi rekrutacyjne. Jeśli znajdziemy kandydata odpowiedniego na stanowisko, o którego obsługę zostaliśmy poproszeni, możemy przekazać klientowi informacje o takim kandydacie. Udostępniamy dane kandydatów naszym klientom wyłącznie wtedy, gdy kandydat udzielił nam na to uprzedniej zgody (chyba że dane są udostępniane klientom w formie zanonimizowanej).

W jaki sposób Twoje dane osobowe są chronione?

– Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu ochrony posiadanych informacji osobowych przed nadużyciem, utratą lub nieupoważnionym dostępem. W tym celu wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obejmują one środki przeciwdziałania każdemu podejrzewanemu naruszeniu bezpieczeństwa danych.
– Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do Twoich informacji osobowych, niezwłocznie nas powiadom.

Jakie prawa Ci przysługują?

Chcemy w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:
– informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
– informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz
– innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
– wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
– sprostowania danych;
– bycia zapomnianym;
– ograniczenia przetwarzania;
– przenoszenia danych;
– sprzeciwu;
– niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym
– przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
– informacji o naruszeniu ochrony danych.

Wnioski prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: dpo@nergermann.pl.

Każde otrzymane od Ciebie zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych nikomu innemu, poza Tobą.
Uprzedzamy, że w przypadku niektórych zgłoszeń (zwłaszcza jeśli wiążą się z jego obsługą szczególne regulacje prawne), nie będziemy mogli obsłużyć Twojego zgłoszenia od ręki. Jednak w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które zostały podjęte, aby zrealizować Twoje zgłoszenie. W szczególnych przypadkach możemy ten okres wydłużyć o kolejne dwa miesiące.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz tę zgodę wycofać w każdej chwili. Musisz jednak rozumieć, że wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem ani na legalność dalszego przetwarzania tych danych, jeśli postanowienie umowy lub przepis prawa na to zezwala lub tego wymaga od Bergermann sp. z o. o.

Jeżeli zechcesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: dpo@bergermann.pl lub Bergermann sp. z o.o. ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław.